×

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje


Bestellen Naar de winkel
Selecteer een pagina

Handboek Financiën (Adriaan Weterings)

Handboek Financiën (Adriaan Weterings)

 39.99

Dit handboek biedt voor bestuurders en managers een handvat om de financiële functie op hoofdlijnen te volgen en zo nodig bij te sturen.

Categorieën: , Tags: , ,

Beschrijving

De financiële functie is ondergeschikt aan de politiek-bestuurlijke doelstellingen en uitgangspunten die de gemeenten en provincies zich stellen. Deze zijn divers en soms tegenstrijdig. Dat vraagt van alle betrokkenen dat inzicht bestaat in de samenhang der dingen. In het handboek financiën voor gemeenten en provincies zijn alle aspecten van de financiële functie samengebracht en in onderlinge context geplaatst.

Voor (niet) financiële medewerkers binnen en buiten de gemeenten en provincies bevat het handboek alle ingrediënten om kennis te nemen van de details en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het is aan hen om hierin samenhang te brengen en het overzicht te bewaken. Het handboek biedt voor bestuurders en managers een handvat om de financiële functie op hoofdlijnen te volgen en zo nodig bij te sturen.

Gemeenten en provincies omarmen het gehele maatschappelijk spectrum en de daaruit voortvloeiende politiek-bestuurlijke vraagstukken. De impact daarvan op de financiële positie van deze overheidsinstellingen is uitermate groot en kent een geheel eigen dynamiek.

Met dit handboek wordt Raads- en Collegeleden, niet-financiële medewerkers (management en beleidsmakers) binnen de gemeenten en provincies en financiële specialisten van buiten, die de overstap naar gemeente en/of provincie willen maken, een handvat geboden om een samenhangend beeld te krijgen met betrekking tot alle financiële aspecten van deze decentrale overheden. Om dat beeld te krijgen kan niet worden volstaan met louter een weergave van de financiële gang van zaken en wat daar allemaal bij komt kijken. Voor een goed begrip van de financiën is het essentieel om te weten binnen wat voor een organisatie zich dat alles afspeelt. Hoe is deze organisatie opgebouwd? Welke actoren vervullen welke functies? En, welke positie neemt de gemeente en provincie in binnen het staatkundig bestel? Tegen deze achtergrond is het boek opgesplitst in drie delen.

Het eerste deel (hoofdstuk 1 tot en met 4) handelt over de organisatie: de plaats binnen het staatkundig bestel, de wet- en regelgeving die van toepassing is op gemeenten en provincies en dan met name die welke de financiële regelgeving raakt; de opbouw van de organisatie met al zijn actoren; de positie van afdeling financiën in dat geheel en de daaronder vallende taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden en bijbehorende rollen.

Het tweede deel (hoofdstuk 5 tot en met 10) brengt vervolgens de financiële functie van de gemeente/provincie in beeld. Daarbij draait het om een budget georiënteerde organisatie met in de hoofdrol de planning en control cyclus en de daarbij behorende documenten.

Het derde deel omvat een reeks bijlagen waarin een aantal zaken nader is uitgediept.

Daarbij staat continu de praktijk van alle dag op de voorgrond. Organisatie, financiële functie en praktische uitwerkingen vormen onderling één samenhangend geheel en vertellen in die zin het totale verhaal van de ‘financiën van de gemeenten en provincies’.

Inhoudsopgave

DEEL I

Hoofdstuk 1
Nederland – gedecentraliseerde eenheidsstaat

1.1.  Een korte ontstaansgeschiedenis van Nederland
1.2.  Grondwet
1.3.  Duale stelsel
1.4.  Staatkundige inrichting
1.5.  Staatsinrichting en regelgeving

Hoofdstuk 2
Wet- en regelgeving

2.1.  Europese regelgeving
2.2.  Rijkswetten en -regelingen

Autonomie en medebewind – Provincie- en Gemeentewet – Wet gemeenschappelijke regelingen – Financiële Verhoudingswet – Wet Houdbare Overheidsfinanciën – Wet Financiën Decentrale Overheden – Wet Verplicht Schatkistbankieren – Besluit Begroting en Verantwoording
2.3.  Provinciale verordeningen
2.4.  Gemeentelijke verordeningen en beleidsregels

Financiële verordening ex artikel 212

Financiële verordening ex artikel 213

Financiële verordening ex artikel 213a
Financieel beleidskader

2.5. Regelgeving en organisatie

Hoofdstuk 3
De gemeentelijke organisatie

3.1.  Het bestuurlijke domein
Gemeenteraad – College van Burgemeester en Wethouders – Burgemeester –
Raadsgriffier
3.2.  Het ambtelijke domein
Taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden en daarbij behorende rollen – Gemeentesecretaris – Stafbureau – Concern controller – Directie/managementteam – Vakafdelingen – Ondersteunende afdelingen
3.3.  Afdeling financiën als onderdeel van de organisatie

Hoofdstuk 4
De Afdeling Financiën

4.1.  Organogram
4.2.  Afdelingshoofd financiën
4.3.  Financieel beleid, Pl&C en Advies
Team Financieel Beleid – Team Planning en Control – Team Advies – Binnen en buiten de afdeling – Concern versus individuele afdeling – Ondersteunen versus overnemen
4.4. Team
Boekhouding – Betalingsverkeer – Invordering en kwijtschelding – Verzekeringen -Administratie
4.5.  Team Belastingen
4.6.  Team Treasury
Liquiditeitenbeheer – Financiering

4.7.  De omgeving van de financiële functie geschetst

DEEL II

Hoofdstuk 5
Budget versus financiering

5.1.  Sluitend meerjarenperspectief
Statisch begroten – Dynamisch begroten
5.2.  Totaalfinanciering
5.3.  Beheersing van de budgetten

Hoofdstuk 6
Planning en control

6.1.  Inleiding
6.2.  Budget en budgethouderschap
6.3.  Cyclus
6.4.  Kadernota
6.5.  Begroting
Programma’s – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien – Paragrafen –
Lokale heffingen – Weerstandsvermogen en risicobeheersing – Onderhoud kapitaalgoederen – Financiering – Bedrijfsvoering – Verbonden partijen – Grondbeleid – Specifieke informatie – Gesloten systemen – Begrotingsanalyse
6.6.  1e Tussenrapportage
6.7.  2e Tussenrapportage
6.8.  Slotwijziging
6.9.  Jaarrekening

Verantwoording over gevoerd (financieel) beleid – Programmaverantwoording – Paragrafen – Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting –
De balans – Toelichting op de balans – De bijlage met de verantwoordingsinformatie
over specifieke uitkeringen – De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld – Informatie voor derden – Resultaatbestemming – Accountantsverklaring –
6.10.  Procedure, planning en control, de slotbeschouwing

Hoofdstuk 7
De inkomsten van de gemeente

7.1.  Inleiding
7.2.  Gemeentefonds – Verdeelsysteem kosten gerelateerd
Periodiek onderhoud Gemeentefonds
7.3.  Specifieke- of doeluitkeringen
7.4.  btw-compensatiefonds

De btw-problematiek – Het btw compensatiefonds (BCF)
7.5.  Diverse heffingen

Onroerende zaakbelasting (OZB) – Hondenbelasting – Toeristenbelasting – Forensenbelasting – Reinigingsheffingen – Rioolrechten – Leges –
Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied
7.6. Overige baten

7.7 Baten en control

Hoofdstuk 8
Control

8.1.  Inleiding
8.2.  Organisatie en control

Organisatie – Individueel organisatieonderdeel – Planning en control – Team Planing en Control – Rol van de financieel consulent, – Rol van de manager van de vakafdeling – Concern control – Onderzoekartikel213a – Uitvoeringsproces – Onderzoekkeuze – Aanpak onderzoek – Rapportage onderzoeksresultaten -Uitwerking aanbevelingen – Benodigde budgetten –
8.3.  Vormen van control
Beleid control – Juridisch control – Financial control – Control HRM-taken – ICT control
– Soft control
8.4.  Control en wat daar verder mee samenhangt

Hoofdstuk 9
Interne (verbijzonderde) controle

9.1.  Inleiding

9.2.  Organisatie van de informatievoorziening

9.3.  Administratieve organisatie (AO)
9.4.  Interne controle
Wat verstaan we onder interne controle? – Organisatorische inbedding – Uitgangspunten intern controleplan – Opzet van de interne controle – Groeipad -Actualisatie intern controleplan
9.5.  Verbijzonderde controle
9.6.  Interne (verbijzonderde) controle en jaarstukken

Hoofdstuk 10
Inkoop en aanbesteding

10.1.  Inleiding
10.2.  Juridisch kader
Algemeen juridisch kader – Staatssteun – Wat wordt verstaan onder staatssteun? – Subsidie of aanbesteden
10.3.  Doelstellingen van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
10.4.  Andere uitgangspunten van beleid

Ethische en ideële uitgangspunten – Economische uitgangspunten – Organisatorische uitgangspunten
10.5.  Soorten aanbestedingen – Europese aanbesteding – Nationaal aanbesteden – Meervoudig onderhands aanbesteden – Enkelvoudig onderhands aanbesteden
10.6.  Inkoop en aanbesteding en jaarstukken
Slotbeschouwing

Bijlagen

Gebruikte afkortingen
Houdbaarheidstest gemeentefinanciën (Hst 2)
Overzicht begrippen BBV (Hst 2)
Voorbeeld financiële verordening ex artikel 212
Gemeentewet (Hst 2)
Voorbeeld treasurystatuut (Hst 4)
Voorbeeld budgethouderregeling (Hst 6)
Overzicht taakvelden (Hst 6)
Overzicht beleidsindicatoren (Hst 6)
Voorbeeld programma (Hst 6)
Voorbeelden van rentetoerekening (Hst 6)
Begrotingsanalyse 201 6 (Hst 6)
Voorbeeld controleprotocol en normen- en toetsingskader (Hst 6)
Voorbeeld Letter of Representation (Hst 6)
Overzicht van verdeelmaatstaven (Hst 7)
Voorbeeld verordening onroerende zaakbelastingen (Hst 7)
Voorbeeld intern controleplan (Hst 9)
Voorbeeld van verslag interne controle (Hst 9)
Beoordelingscriteria staatssteun, uitzonderingssituaties,
meldingsprocedure en onterecht verleende staatssteun (Hst 10)
Geraadpleegde literatuur, artikelen en websites

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Handboek Financiën (Adriaan Weterings)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *